home

foto_gb_rond_2

“Jeugdzorg moet helpend zijn aan het individuele bestaansrecht van ieder kind. Dat uitgangspunt is leidraad bij mijn inzet om het Jeugddorp de Glind weer als echt dorp te laten functioneren. De jeugdige en de gemeenschap staan centraal, niet het probleem. Niet ‘wat is je probleem’, maar waarmee ben je geholpen”’.

Ik ben bevriend met de oud-bestuurder van Trias Jeugdhulp, Fokko Witteveen. Hij is opgegroeid in De Glind, omdat zijn ouders er woonden. Zijn vader is lang paviljoenshoofd geweest. Fokko is opgegroeid te midden van kinderen die uithuisgeplaatst zijn. Daarover zei hij medio 2016 dat hij zich toen pas realiseerde wat hij altijd gevoeld heeft: deze kinderen zijn nooit thuis. Nooit thuis…….. Ik heb met dat thema vaak geworsteld in de omgang met deze kinderen en jongeren. Dat ‘nooit thuis’ is invoelbaar. Je voelt de leegte, je ziet de eenzaamheid in de ogen. Oud-bewoners die we wel eens spreken, reppen over een donkere of lege plek van binnen. Wanneer ze dat uitspreken is de leegte voelbaar. Kun je deze kinderen en jongeren laten ervaren dat ze toch ergens bij horen? Dat ‘samen optrekken’ in het leven geen uitzondering is, maar een gewone werkelijkheid die ook op hun leven van toepassing is? Kunnen we deze jongeren laten ervaren dat je je samen ontwikkelt? Dat ergens bij horen eigenlijk heel prettig en veilig is?” > lees verder

Het 4e milieu; ergens bij horen

By | dinsdag 2 mei 2017|

“Jeugdhulp is geen markt, het is een ontwikkelingshuis. Jeugdhulp is geen industrieel proces wat op te knippen is in diagnose, behandeldoelstellingen en targets. Jeugdzorg is relationeel. Ergens bij horen. Dat je wordt erkend én herkend. [...]

Stop het geschuif met voogdijkinderen!

By | maandag 21 november 2016|

Voogdijkinderen worden door gemeenten als hete broodjes heen en weer geschoven. De kosten voor goede opvang van deze ‘dure’ kinderen nemen ze liever niet voor hun rekening. Onbestaanbaar, vindt Gerard Besten van Gezinshuis.com. Met een fractie van de 1,2 miljard (jeugd)zorggelden die gemeenten volgens het CBS op de plank houden, kunnen we de vaak ernstig getraumatiseerde voogdijkinderen het perspectief bieden dat ze verdienen. […]

Geen rugzak maar schatkist

By | donderdag 10 november 2016|

Binnen Jeugddorp de Glind wonen doorlopend zo’n 140 kinderen en jongeren, die om uiteenlopende redenen niet bij hun ouders kunnen wonen. Deze kinderen en jongeren delen met elkaar dat ze al veel hebben meegemaakt. Ze [...]

Gandhi

By | dinsdag 16 augustus 2016|

In de vakantie (ook bij ons veel te druilerig) keek ik met mijn vrouw naar de film ‘Gandhi’. In die film doet zich een scéne voor, waarin alles wordt uitgedrukt waar gezinshuizen voor staan. […]

Status: boventallig. Oorzaak: bekostigingsfout

By | donderdag 2 juni 2016|

“5 september 1996. Jan Willem en ik geven elkaar het ja-woord. We gaan ervoor, in ziekte en gezondheid, in goede en slechte dagen, tot de dood ons scheidt. We vragen een zegen over ons huwelijk in de mooie dorpskerk en beginnen aan ons leven samen. Het loopt anders dan we gedacht hadden. Huisje, boompje, beestje gaat ons prima af, maar kinderen komen er niet.” […]

Losgelaten, losgeslagen

By | dinsdag 10 mei 2016|

Woensdag 13 april j.l. was in een uitzending van Zembla te zien hoe jongeren met een licht verstandelijke beperking na hun 18e verjaardag de jeugdzorg de rug toekeren. Zoals één van de jongeren het uitdrukt: [...]

Loskomen

By | maandag 11 april 2016|

Er bestaan vele manieren om de dynamiek van de huidige tijd aan te duiden. We hebben de financiële crisis, de vertrouwenscrisis, de vluchtelingencrisis en nog meer van dit soort karakteristieken. Ze ademen eigenlijk allemaal hetzelfde uit; de bestaande werkelijkheid is in het geding, het is crisis… […]

Wie ben jij?

By | maandag 29 februari 2016|

Iedereen worstelt wel eens met de vraag of je in jezelf iets kunt vinden waarop je je bestaan kunt baseren. Het is de moeder aller vragen; ‘Wie ben ik?’. Opvoeders stellen zich bewust of onbewust de vraag: ‘Wie ben jij? Wie ben jij, die in mijn leven komt en voor wie ik zorg draag?’. […]

Van het één komt het ander..

By | donderdag 4 februari 2016|

De laatste jaren nestelt zich de opvatting binnen de Jeugdzorg dat uithuisgeplaatste kinderen en jongeren niet in instellingen geplaatst moeten worden, maar in gezinnen. En dan wel in gezinnen die wat aankunnen. Gezinnen waarin het gewone leven hand in hand gaat met professionaliteit en vastberadenheid. We noemen dat “Inhuisplaatsen”. […]

Zullen we een compromis sluiten?

By | vrijdag 8 januari 2016|

Een land als Nederland zou de meest kansrijke Jeugdzorg ter wereld moeten nastreven. In plaats daarvan scoren we slecht op de internationale lijsten. In 2012 waren ruim 40.000 kinderen en jongeren in Nederland uithuisgeplaatst. 23.000 daarvan woonden in een pleeggezin en ongeveer 20.000 in instellingen. Verhoudingsgewijs had Nederland de meeste uithuisgeplaatste kinderen en jongeren van West Europa. […]

Een blik terug, een blik vooruit!

By | donderdag 24 december 2015|

Met het nieuwe jaar in zicht treffen we binnen Gezinshuis.com de nodige voorbereidingen. We blikken terug op het afgelopen jaar en vooruit naar het komende jaar. Momenteel zien deze voorbereidingen er nog iets anders uit; door ruimtegebrek in ons huidige kantoor gaan we binnenkort verhuizen naar een andere locatie in De Glind (hierover in het nieuwe jaar meer). […]

Er is nog een hoop HOOP!

By | maandag 14 december 2015|

Een week geleden deed ik mee met de AFAS MVO Challenge. De MVO Challenge is een initiatief van AFAS Software om goede doelen en bijzondere projecten te ondersteunen. Aan de editie van 2015 deden ongeveer [...]

‘Wilt u alstublieft even luisteren?’

By | donderdag 10 december 2015|

Onlangs las ik het artikel “kinderen hebben het recht gered te worden” in de Fris en Dwars Nieuwsflits. Zeven jongeren uit de Bijzondere Jeugdzorg in Vlaanderen zonden deze noodkreet naar alle Vlaamse Jeugdrechters. Ze willen dat er eens echt naar hen geluisterd wordt. Ze moeten nu telkens weer aan andere hulpverleners, consulenten en jeugdrechters hun verhaal doen. Tot ze helemaal uitgepraat zijn. Hun wens: één jeugdrechter die doorslaggevende beslissingen neemt; die hen kent, die naar hun verhaal luistert en hen een paar keer per jaar komt opzoeken. […]

Samen leven; tolerantie laten groeien

By | maandag 26 oktober 2015|

Op 16 oktober j.l. verscheen een artikel (Nederlands Dagblad) over de pleegzorg en het niet gericht werven van gezinnen met een andere achtergrond. De helft van de pleegzorginstellingen werft niet gericht ouders met een specifieke etnisch-culturele of religieuze achtergrond. Wel is er nog steeds een tekort aan dergelijke pleeggezinnen. “Er is een groot tekort aan islamitische pleegouders”, kopte ook de NOS in 2013. Een citaat van Jeugdzorg Nederland als reactie op de commotie in Turkije toen een Turks-Nederlandse jongen bij een lesbisch stel in Den Haag geplaatst werd. […]

Spring je toekomst tegemoet

By | vrijdag 23 oktober 2015|

De tandemparachutesprong door zes inhuisgeplaatste kinderen was het letterlijke hoogtepunt van de start van de Maand van het Inhuisplaatsen op 1 oktober jl. De korte mini-docu die van deze sprong is  gemaakt, verbeeld waarom ik mij sterk maken voor inhuisplaatsen! […]

Bestuurlijke moed gevraagd

By | vrijdag 16 oktober 2015|

Emotionele verwaarlozing of psychologisch, lichamelijk of seksueel misbruik kunnen op latere leeftijd een sterk negatieve invloed hebben op iemands mentale gezondheid. Deze jeugdtrauma’s vergroten namelijk de kans op angst- of depressieve stoornissen. Dat blijkt uit promotie-onderzoek van Jacqueline Hovens van de Universiteit Leiden, meldt het Nederlands Jeugdinstituut. […]

Vanzelfsprekend!

By | woensdag 30 september 2015|

Oktober is door de Alliantie Kind in Gezin uitgeroepen tot de Maand van Inhuisplaatsen. Verspreid over Nederland organiseren partners activiteiten om de aandacht te vestigen op het belang van Inhuisplaatsen. Inhuisplaatsen is een nieuw werkwoord wat staat voor het ‘in huis plaatsen’ van kinderen en jongeren uithuisgeplaatst zijn in een instelling. Dat is mooi, dat is heel mooi. Echter, we zijn er nog lang niet. […]

De herfst tegemoet…

By | vrijdag 4 september 2015|

Nu het openbare leven in Nederland weer op gang is gekomen na de zomervakantie maken organisaties zich op om de plannen voor het komend jaar te maken. “Wat zijn de externe invloeden die mede bepalend zijn voor onze koers? Wat zijn interne factoren? Wat willen we? Wat kunnen we? En hoe?” Deze en andere vragen dienen de komende maanden te leiden tot heldere en reële plannen voor 2016. […]

Een ontwikkelend zorglandschap

By | dinsdag 23 juni 2015|

Gisteren ontmoette ik staatssecretaris Martin Van Rijn. Hij bezocht ‘Hart voor de Zaak’ in Bergambacht, één van onze franchise-gezinshuizen. Gezinshuisouders wonen er samen met hun drie kinderen en nog eens vijf jongeren met complex trauma. Jeugdformaat plaatste deze jongeren in het gezinshuis. Samen met o.a. de lokale wethouder, beleidsambtenaar van VWS en een manager van Jeugdformaat, schoof ik aan bij het keukentafelgesprek. […]

Doelmatigheid van zorg zit ‘m in de relatie

By | dinsdag 23 juni 2015|

In Zorgvisie[1] las ik dat de sterke uitgavengroei in de Nederlandse gezondheidszorg heeft bijgedragen aan een toegenomen levensverwachting, maar dat andere effecten onduidelijk zijn. Ik realiseerde mij opnieuw waar een foute focus toe leidt. […]

Meer en beter; Inhuisplaatsen…

By | maandag 15 juni 2015|

‘De Nederlandse overheid moet zich meer en beter inzetten voor de rechten van kinderen.’ Het hoogste kinderrechtenorgaan deed deze week meer dan 60 aanbevelingen aan de Nederlandse overheid. Er zijn o.a. zorgen over de rechten van kinderen ten gevolge van de decentralisatie van de jeugdhulp. Het Kinderrechtencomité is bezorgd over het hoge aantal kinderen dat is geplaatst in instellingen. Nederland zou meer moeten investeren in (het werven) van pleeggezinnen, vooral in pleeggezinnen voor kinderen die ouder zijn dan tien jaar, voor kinderen met een andere etnische achtergrond en die broertjes en zusjes samen kunnen opvangen. Meer dan 60 aanbevelingen! Eigenlijk krijgt de Nederlandse Overheid een flinke tik over de vingers. […]

Moederdag

By | dinsdag 12 mei 2015|

Afgelopen zondag was het moederdag. Vaak wordt gezegd dat deze dag is uitgevonden door de media en de commercie, maar een dag ter ere van moederfiguren is al terug te vinden in het oude Griekenland. De oorsprong van Moederdag zoals wij het nu kennen, is echter afkomstig uit Amerika.  […]

Geef de metselaars van de jeugdzorg optimale toegang tot de bakstenen…

By | vrijdag 24 april 2015|

Volgens Kinderombudsman Marc Dullaert is de jeugdzorg ‘één grote proeftuin’ geworden waarin ‘Eigen Kracht’ teveel als mantra wordt gebruikt. In de gemeentelijke proeftuin wordt geëxperimenteerd met een andere toelating (via het domein van de gemeentelijke infrastructuur), een andere focus (participatie en burgerschap) en een andere bekostiging (op voorzieningenniveau). Als de jeugdzorg echt verworden is tot ‘één grote proeftuin’, is het zaak om nu door te zetten naar een sociale, professionele en ondernemende sector! Daarin neem ik de bouw als voorbeeld. […]

Outcome sturing in de jeugdhulp

By | maandag 13 april 2015|

Recent brachten het NJi en de VNG een publicatie uit over outcome-sturing in de jeugdhulp[1]. Deze publicatie leest als een eenvoudige handreiking: benut de drie genoemde criteria, gebruik de tien tips voor het realiseren ervan en dan komt het goed. Ik zet daar een heel groot vraagteken bij.  […]

Overbruggingskwaliteit…

By | maandag 23 maart 2015|

Gezinshuizen leveren een aantoonbaar rendement. Dit toont de maatschappelijke Business Case Gezinshuizen (mBC) die op 26 maart a.s. wordt opgeleverd. Het langdurig opvangen van uithuisgeplaatste kinderen in een gezinshuis heeft meerwaarde! […]

Het zijn bijzondere kinderen, wij helpen ze!

By | donderdag 12 maart 2015|

Wat mij betreft had dit de titel moeten zijn van het artikel over de jeugdzorg dat afgelopen zaterdag in de Volkskrant stond. Het stuk gaat over het gezinshuis van Marga en Rob waarin zij samenleven met kinderen die een heftig leven achter de rug hebben. De gezinshuisouders schetsen het leven van deze kinderen: onmachtig, afwerend en vaak gedesintegreerd. Dat beeld onderschrijf ik; het gaat om kinderen die veel, vaak veel te veel, hebben meegemaakt. Kinderen en jongeren bij wie het leven zulke diepe sporen heeft nagelaten, dat het leven pijn doet. Daartegen verweren zij zich; niet bewust en doordacht, maar instinctief en reactief. Dat is de werkelijkheid bij kinderen die complex getraumatiseerd zijn. En de uitdaging waar gezinshuisouders voor staan. […]

Groei van aantal gezinshuizen – kans voor uithuisgeplaatste jeugd

By | maandag 2 maart 2015|

Sinds een paar jaar is een stille revolutie gaande binnen de jeugdzorg. Zij heet “inhuisplaatsen”*. De Factsheet Gezinshuizen doet objectief en zakelijk verslag van deze stille revolutie. […]

Van Winst naar Waarde

By | dinsdag 17 februari 2015|

Onlangs verscheen het Trendrapport 2015 van MVO Nederland. De discussie over MVO verschuift van ‘de dingen goed doen’ naar ‘de goede dingen doen’. De in het rapport beschreven trends zijn ook toe te passen op de zorg voor jeugd.  […]

Hoe het onderwijs anno 2015 echt te vernieuwen

By | maandag 9 februari 2015|

Als er even een luwte ontstaat in de drukte van alledag en alleweek, is het lekker om vooruit te kijken en je gedachten de vrije teugel te geven. Dat deed PvdA-leider Diederik Samsom ook de afgelopen week. Hij wil kinderen al op driejarige leeftijd naar school sturen. Dat moet bijdragen aan het overbruggen van de kloof tussen ‘kansarm en kansrijk’. […]

Op 7 maart a.s. expliciteren we inhuisplaatsen en met twee families leven

By | vrijdag 6 februari 2015|

De magische transitiedatum ligt achter ons. We rechten de ruggen en verbreden onze blik. Ik merk dat we in een tussenfase zijn beland waar we meerdere kanten uitkunnen. Gaan we de afspraken uit de transitie aanscherpen of leggen we de focus op een verder perspectief? […]

De hond als hulpverlener – onderzoek

By | maandag 19 januari 2015|

Eén van onze gezinshuisouders heeft in het kader van zijn opleiding Pedagogiek aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, onderzoek gedaan naar de eventuele meerwaarde van honden in een gezinshuis. […]

Investeren in de levensloop loont!

By | maandag 12 januari 2015|

Om het belang van gezinshuizen te kunnen aantonen en gemeentes te helpen bij hun besluitvorming wordt een Maatschappelijke Business Case (MBC) ontwikkeld. De eerste resultaten laten een hoopgevend beeld zien: […]

Een breder perspectief op normaliseren

By | dinsdag 6 januari 2015|

Normaliseren is één van de kernthema’s in de transformatie van de jeugdzorg. In de huidige praktijk vindt de hulp aan kinderen veelal plaats in de sociale omgeving of wordt buiten die sociale omgeving geboden en is duur en gespecialiseerd. […]

Het kan……

By | dinsdag 23 december 2014|

Door alle geweld in de berichtgeving over de transitie jeugdzorg (de snelle invoering, de onzekerheid bij zorgaanbieders, de ontslagen, de krimp- en groeiscenario’s, de achterblijvende financiering, etc.), zouden we bijna vergeten dat het kan: betere zorg voor jeugd in moeilijke omstandigheden; perspectief voor kinderen en jongeren die het zonder ons (de samenleving) niet redden. Het kan……; wij kunnen het! […]

NL schiet tekort in het waarborgen van veiligheid van kinderen

By | dinsdag 16 december 2014|

Dat stelt de Kinderombudsman vandaag bij het verschijnen van de Kinderrechtenmonitor 2014. Dullaert maakt zich grote zorgen. […]

Hoera voor 100!

By | maandag 15 december 2014|

Vandaag, 15 december, start het 100e zelfstandig ondernemende gezinshuis binnen de franchise van Gezinshuis.com. Opnieuw een gezinshuisouder die haar professionaliteit, zelfstandig ondernemerschap en sociaal netwerk inzet, ten gunste van de ontwikkeling van de bij haar geplaatste kinderen met een forse problematiek. […]

Inleven, meeleven, samenleven

By | woensdag 10 december 2014|

Het is van cruciaal belang de kwaliteit van het dagelijks leven centraal stellen voor alle kinderen, ongeacht de complexiteit van hun problematiek. […]

Hoezo stelselwijziging?!

By | woensdag 3 december 2014|

In alle betogen over de transitie Jeugdzorg lijkt het perspectief voor de betreffende kinderen en jongeren ondergeschikt en niet scherp in beeld. […]

“Geachte meneer Rutte”

By | maandag 24 november 2014|

Zo begon de brief die Amin schreef aan premier Rutte in verband met het Kinderdebat in de Eerste Kamer op donderdag 20 november j.l. […]

Praktijkvoorbeeld: faciliteren van gezinshuisouders

By | dinsdag 18 november 2014|

“Faciliteer gezinshuisouders in de regio, stimuleer onderling contact en kennisdeling tussen gezinshuisouders, onafhankelijk van hun zorgaanbieder, en maak deze contacten en ontmoetingen toegankelijk voor pleegouders en ouders van andere gezinsvormen, zodat een lokaal netwerk van gevarieerde kleurrijke gezinsvormen ontstaat” […]

Verpleeghuiszorg? Inhuisplaatsen! Aanbeveling aan de staatssecretaris

By | maandag 10 november 2014|

De huidige problemen in de (jeugd-)zorg zijn voor een groot deel te verklaren uit de verregaande differentiatie van taken en verantwoordelijkheden in de achterliggende decennia. […]

Organisaties veranderen…

By | dinsdag 4 november 2014|

De laatste tijd wordt regelmatig de vraag gesteld of gezinshuizen eigenlijk wel organisaties zijn. Het zijn immers gezinnen met een bijzondere missie… Kun je dan wel spreken van ondernemerschap? […]

Samenwerken op basis van wederkerigheid

By | donderdag 16 oktober 2014|

Hoe de reünie van het Jeugddorp De Glind op 11 oktober jl. leidde tot een nieuw inzicht over samenwerking tussen gezinshuis en gemeente. […]

Draagkracht en draaglast in balans

By | woensdag 1 oktober 2014|

Wat wij kunnen leren van de Deense Familieklas en Familieschool om draagkracht en draaglast van gezinnen én gezinshuizen meer in balans te brengen. […]

Wortels en gehaktballen kunnen iedere gemeente inspireren

By | dinsdag 23 september 2014|

De kracht van het gewone leven inspireert tot sociale oplossingen. […]

De ‘Transitie-bug’

By | maandag 15 september 2014|

Zijn de gemeentes goed voorbereid op de transitie, hebben ze hun data op orde, hebben ze een goed beeld van het domein wat ze overnemen? Etc. etc. […]

Inspiratie voor de a.s. transformatie

By | maandag 8 september 2014|

Wat jeugdzorg kan leren van de omscholing van straathonden in New Delhi. […]

De kracht van het gewone leven – brochure over gezinshuizen

By | dinsdag 29 juli 2014|

Ik maakte deel uit van de werkgroep die op de achtergrond meedacht en adviseerde over de inhoud van deze brochure. Een waardevol document voor gemeenten én gezinshuizen. […]

Werk in uitvoering

By | vrijdag 20 juni 2014|

In het leven van uithuisgeplaatste kinderen en jongeren neemt het begrip ‘hoop’ een heel belangrijke plek in. […]

In herinnering: Wubbo Ockels

By | donderdag 5 juni 2014|

Enkele weken geleden overleed Wubbo Ockels, oud-astronaut. […]

Kwetsbaar

By | maandag 17 maart 2014|

De aflevering “Opvoeders tegen wil en dank”, van het programma “Andere Tijden” liet nog weer eens schrijnend zien hoe kwetsbaar uithuisgeplaatste kinderen en jongeren zijn. […]